¶roda, 17.07.2019 13:30
wa-bi
wa-bi
fox-net

Polityka Firmy WA-BI

Firma

WA-BI

posiada w?asn? mark?, a jej wyr?nikiem jest wysoka jako?? produkt?w, w?asna receptura a tak?e elastyczna polityka cenowa, oraz spos?b rozlicze?, co sprawia, i? obecnie firma posiada stabiln? pozycj? na rynku. Wizja firmy

WA-BI

jako producenta wyrob?w tradycyjnych domow? receptur? wraz z dobr? lokalizacj? firmy s? jej niepodwa?alnym atutem

Kilkunastoletnie do?wiadczenie w bran?y, odpowiednio dobrany, przeszkolony i zaanga?owany Zesp? pracownik?w, sprawdzeni, d?ugoletni dostawcy oraz nowoczesny zak?ad produkcyjny to niew?tpliwie nasze mocne strony i klucz do sukcesu.

Realizuj?c nasz? produkcj? jeste?my ?wiadomi roli jak? spe?niamy w ?a?cuchu ?ywno?ciowym oraz odpowiedzialno?ci za produkt, st?d te? urzeczywistniamy nasz? Polityk? poprzez nast?puj?ce cele:

?ledzenie zmian i przestrzeganie ustanawianych, obowi?zuj?cych przepis?w prawa ?ywno?ciowego Wyznaczenie i sta?y monitoring parametr?w zwi?zanych z bezpiecze?stwem ?ywno?ci i jako?ci? Zaplanowany system szkole? za?ogi pozwalaj?cy na rozw?j i umocnienie ?wiadomo?ci odno?nie roli jak? ka?dy z pracownik?w pe?ni w tworzeniu bezpiecze?stwa ?ywno?ci wytwarzania i jednocze?nie rozw?j nowych produkt?w Zapewnienie i przestrzeganie zasad dotycz?cych higieny i re?im?w sanitarnych na poszczeg?lnych etapach realizowanych w Zak?adzie .

W

WA-BI

poziom realizacji cel?w Polityki jest weryfikowany podczas okresowych przegl?d?w i audyt?w Systemu.

Producent Wyrobów
Garmażeryjnych P.P.H.U.

"WA-BI"

ul. Objazdowa 30
43-100 Tychy
NIP: 646-105-76-10

Zakład Produkcyjny

ul. PCK 104
41-409 Mysłowice-Krasowy
tel. (32) 223 93 71
kom. 501 351 200
Designed & Created by Fox-Net Pawe? Piech
WA - BI